Terreinontsluiting
Steekterpoort, Alphen aan den Rijn

Ontwerp Bureau B+B - provicie Zuid Holland / BKvV architecten, i.s.m. BKvV architecten

Vanuit het duurzaam brugbedieningscentrum Steekterpoort worden 24 beweegbare bruggen in de provincie Zuid-Holland bediend. De terreininrichting sluit deels aan bij het grazige karakter van het omringende veenweidegebied. Door het ontbreken van fysieke er begrenzing loopt het landschap door tot de hoofdentree van het gebouw. Het bedieningsgebouw zelf staat op een kade die aansluit bij de utilitaire sfeer van de Gouwe en de naastgelegen Gouwesluisbrug.


De terreincondities worden bepaald door een greppel die loopt vanaf het bruggenhoofd van de Gouwesluisbrug tot de kade aan de Gouwe. Rond de greppel is de vegetatie divers door verschillen tussen nat en droog, tussen zonnig en schaduwrijk en door verschillen in voedselrijkdom.


De greppel komt uit op een waterlijn in de kade, waarin het water wordt opgevangen en gebufferd voor infiltratie. De waterlijn is aan de binnenzijde begroeid met muurvegetatie als muurbloemen, varens en mossen. Het waterpeil in de waterlijn is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de geleidelijke infiltratie van het regenwater in de ondergrond.


Het parkeren voor personeel en bezoekers is opgenomen onder het riante overstek van het gebouw en tegen het talud aan de kant van de Boskoopseweg. Door het maaiveldverloop zijn de geparkeerde auto’s vanaf de weg grotendeels uit beeld.


Robert van Kats (links) en Dieter Blok (midden) van BKvV architecten en Arjan Vergeer van Trafique

Van 2012 tot 2014 is Trafi que intensief betrokken bij het definitief ontwerp en de realisatie van de terreininrichting van het duurzaam brugbedieningscentrum Steekterpoort. In 2014 is het centrum offi cieel geopend en zijn het gebouw en de terreininrichting genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2014.

Realisatie van (het afgedekte deel van) de waterlijn.
Enkele maanden na de ingebruikname is het terrein veranderd in een bloemenweide

Na de ingebruikname in maart 2014 ontstaat geleidelijk de biodiversiteit die in het ontwerp is beoogd. Door het extensieve maaibeheer en de abrupte hoogteverschillen ontstaat een diverse bloemen- en kruidenweide met foerageer- en verstopplekken voor jonge vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

De lagere (en nattere) terreindelen hebben een lagere maaifrequente met cycli van 1x per 2 of 4 jaar.

© Trafique 2023 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl