Dijken en rivierverruiming
i-Lent

In het programma Ruimte voor de Rivier neemt het project bij Nijmegen een bijzondere positie in. Het is het meest integrale en complexe project in de reeks. Naast de waterhuishoudkundige maatregelen – aanleg Spiegelwaal met inlaatwerk, dijkverleggingen en natuurontwikkeling – maakt de bouw van drie bijzondere bruggen en de ontwikkeling van een bewoond eiland in de rivier dit project uniek.

Overzichtstekening i-Lent, gemeente Nijmegen/ H+N+S landschapsarchitecten i.s.m. Trafique

De werkzaamheden van Trafique bestaan uit het technisch doorontwerpen en uittekenen van de nevengeul, waardoor de principeprofielen met afkalvende steilranden, slikkige oevers en verstevigde taluds goed op elkaar aansluiten en in elkaar overgaan. Cruciale details zijn de aansluitingen op de bruggenhoofden, op de drempel en op de harde kade.

De noordoever van het eiland Veur-Lent is afgestemd op de aansluiting op het landhoofd van de Lentloper
Waterstand 5.00+ NAP
(5 dagen per jaar)
Waterstand 7.00+ NAP
(180 dagen per jaar)
Waterstand 9.00+ NAP
(50 dagen per jaar)
Waterstand 11.00+ NAP
(10 dagen per jaar)
Waterstand 12.00+ NAP
(1 dag per jaar)

Ontwerp H+N+S landschapsarchitecten, waterkalender.

Het ontwerp van de Spiegelwaal reageert op de rivierdynamiek en morfodynamiek (proces van erosie en sedimentatie als gevolg van waterstroming en golfslag) die daaruit voortkomt. Afhankelijk van de waterstand zijn delen van het Stedelijk Rivierpark wél of niet toegankelijk. Bij natuurlijke laagtes in het landschap zijn in het pad verlagingen aangebracht, waardoor het pad bij hoogwater alleen toegankelijk is via stapstenen.

Ontwerp NEXT architecten, koppelstuk bij 10.00+ NAP
Ontwerp NEXT architecten, koppelstuk bij 11.50+ NAP
De drempel heeft grove stortsteen aan de bovenstroomse kant en een gladde afwerking aan de kant van de Spiegelwaal.

De drempel is de belangrijkste hydrologische randvoorwaarde voor het functioneren van de Spiegelwaal. Bij piekafvoeg (gemiddeld 30 dagen per jaar) overstroomt de drempel en zorgt Spiegelwaal voor een beperking van de waterstijging in de Waal zelf. De kokers zorgen als onderdeel van het drempelontwerp voor voldoende verversing en stroming van het water in de geul.

Technische uitwerking van het asymmetrische drempelprofiel
De bestaande bunker is als integraal onderdeel opgenomen in het ontwerp van de drempel.
Belijning van kade en landschap zijn in het 3D-model uitgewerkt, kleine oneffenheden zijn in het werk gecorrigeerd

Bij de realisatie ligt de borging van de ruimtelijke kwaliteit grotendeels bij de aannemerscombinatie Dura Vermeer/ Ploegam. In opdracht (en als onderdeel) van H+N+S landschapsarchitecten werkt Trafique aan de uitwerking van het totaalontwerp (contractontwerp gemeente Nijmegen) en een verdieping van het idee van het ‘Stedelijke Rivierpark’. De tussentijdse afstemming met het kwaliteitsteam en het additioneel toezicht tijdens de uitvoering vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Detailboeken met kwaliteitseisen maken mogelijk om heldere uitgangspunten voor de uitvoering te hanteren

© Trafique 2021 | t: 06-54 31 88 39 | e: info@trafique.nl | i: www.trafique.nl